f1
 

Algemene informatie

Peuterschool Dwarka (voorheen Peuterspeelzaal Dwarka) bestaat al langer dan 15 jaar en is gevestigd in het schoolgebouw van Regenboogschool Shri Saraswatie in Delfshaven, Rotterdam-West. Peuterschool Dwarka (hierna: Dwarka) is een kleinschalige peuteropvang voor 2 en 3-jarigen. Peuters kunnen er naar hartenlust spelen, leeftijdgenootjes ontmoeten en zich onder deskundige begeleiding ontwikkelen. Er is ook gelegenheid om buiten te spelen. Er is structuur en er zijn vaste regels en werkschema’s. De kinderen kunnen in een omgeving van veiligheid, geborgenheid en rust spelen, bewegen, zingen, knutselen, ontdekken en zich moeiteloos verder ontwikkelen.

Meer informatie kunt u lezen in het informatieboekje dat op deze site is geplaatst

Doelstelling, algemene visie
Het doel van Dwarka is om peuters de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdgenootjes te spelen en onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide pedagogische medewerkers de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs te bevorderen. Onze visie is dat door het creëren van een warme, vertrouwde sfeer het vertrouwen van de kinderen zal worden gewonnen en zij zich vrij zullen gaan voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied.

 

Spelenderwijs leren en begeleiding

We werken volgens de methode Piramide van het V.V.E.-programma. V.V.E. is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een erkend onderwijsprogramma dat speciaal gemaakt is voor jonge kinderen. De natuurlijke leergierigheid van het jonge kind wordt benut door spelen te combineren met leren. De kinderen kunnen zich zo moeiteloos ontwikkelen op alle gebieden die voor hun ontwikkeling nodig zijn en op het gebied van taal en rekenen.

De ruimte is zo ingericht dat de peuters zelfstandig kunnen spelen en overal bij kunnen. Er zijn diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, leeshoek, rusthoek, schilderhoek

Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal heeft gedaan. Voor kinderen die daar behoefte aan hebben, worden de bestaande thema’s uitgebreid.

Hoe wij te werk gaan, is beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. U kunt hierin lezen over ons pedagogisch handelen, ons speelwerkplan, ons ouderbeleid, ons kwaliteitssysteem en de veiligheidsnormen en de eisen die we hanteren. Het beleidsplan ligt op de locatie ter inzage voor alle ouders en kan op aanvraag digitaal aan u ter beschikking worden gesteld. Tegen de tijd dat de kinderen 4 jaar worden, zijn ze goed voorbereid op de overstap naar de basisschool.
De pedagogische medewerkers (groepsleidsters) zijn gediplomeerd volgens de normen van de CAO-kinderopvang en worden steeds bijgeschoold. Alle medewerkers en eventuele stagiaires beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

 

Voorschool, doorgaande lijn

Dwarka is de voorschool van Regenboogschool Shri Saraswatie. Door een hechte samenwerking en afstemming van werkwijze verloopt de ontwikkeling van het kind vloeiend en zonder onderbreking (doorgaande lijn).Er zijn doorlopende programma’s/leerlijnen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling en er vindt (met toestemming van de ouders) overdracht plaats van gegevens van de kinderen door Dwarka aan de school. Wanneer het zover is, kan uw peuter soepel overstappen naar groep 1. Als uw kind eenmaal op de basisschool zit, is dat geen onbekende plek en is de kans groot dat uw kindje al andere kindjes van de nieuwe klas kent.

 

Ouders, oudercommissie

Wij streven naar een goede afstemming van de leefwereld van het kind op de peuterschool en thuis door goed contact met de ouders te houden en regelmatig met hen te praten over hun kind en de gebeurtenissen op de peuterschool.

Dwarka kent een oudercommissie. De ouders kunnen zo meedenken en meepraten over het gebeuren bij Dwarka. De oudercommissie heeft 3 tot maximaal 4 leden en heeft in overleg met het team van Dwarka tenminste twee keer per jaar ouderbijeenkomsten. Door de doorstroom van de kinderen naar de basisschool komen regelmatig plaatsen in de oudercommissie vrij. Ouders worden dan ook van harte uitgenodigd om als lid deel te nemen aan de oudercommissie.

 

LekkerFit

Wij doen ook mee aan het Rotterdamse programma LekkerFit voor gezond eten en een actieve leefstijl. Ook voor onze kleintjes is een programma opgesteld waar spelenderwijs 'bewegen' en 'groente en fruit' blijvend aan bod komen. We hebben ook en moestuintje. Begin van de zomervakantie konden onze peuters groente uit ons moestuintje meennemen naar huis!

In verband met het Lekker Fit programma nemen de peuters gesneden fruit en water mee. Het is niet toegestaan om dranken met prik of suiker mee te nemen.

 

Externe organisaties

Dwarka werkt samen met externe organisaties, zoals voorschoolse maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (voorheen Consultatiebureau).

 

Uurtarief en tegemoetkomingen

Voor VVE-peuteropvang is een uurtarief verschuldigd, dat jaarlijks door de overheid wordt geïndexeerd. In 2021 bedraagt het uurtarief € 8,46. Wat de ouders in werkelijkheid zelf betalen (de ouderbijdrage) is een stuk minder. Omdat de ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen. Welke tegemoetkoming dat is, hangt af van hun gezinssituatie. Ouders die allebei werken/studeren of de alleenstaande ouder die werkt, kunnen Kinderopvangtoeslag krijgen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Ouders met één of helemaal geen inkomen krijgen geen kinderopvangtoelage; in dit geval wordt voor de eerste 8 uur, een deel van de opvangkosten door de gemeente gesubsidieerd. Hoeveel een tegemoetkoming bedraagt is afhankelijk van de hoogte van het (gezamenlijk) inkomen. Hoeveel u netto moet betalen (de ouderbijdrage), kunt u afleiden uit de tarieventabel, die op deze site staat.

 

Aantal uren en indicatie voor gratis 8 uren
De Rotterdamse peuters van 2 tot 4 jaar kunnen afhankelijk van hun leeftijd aan het V.V.E.-leerprogramma meedoen voor 2 tot 5 dagdelen per week. Een dagdeel duurt 3 uur en 10 minuten. Kinderen met een Indicatie voor extra spelen en leren hebben recht op 16 uur per week (5 dagdelen). De eerste 8 uren moeten de ouders -behoudens aanspraak op een tegemoetkoming- betalen en de volgende extra 8 uren zijn gratis. Met de indicatie krijgt u dus in totaal 16 uren tegen betaling van 8 uren. Deze indicatie wordt verstrekt door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft te maken met de taal die bij de peuter thuis wordt gesproken en het opleidingsniveau van de ouder die dagelijks voor het kind zorgt.

 

Dwarka biedt de volgende pakketten aan:

Kinderen met een indicatie van 2 jaar + 3 maanden:

2 dagdelen

Kinderen met een indicatie van 2 jaar + 3 maanden tot 2½ jaar:

3 dagdelen

Kinderen met een indicatie van 2½ tot 4 jaar:

5 dagdelen

 

 

Kinderen zonder een indicatie van 2 tot 3 jaar:

2 dagdelen

Kinderen zonder een indicatie van 3 tot 4 jaar:

3 dagdelen

 

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekening van een inschrijf- en intakeformulier. Dit gebeurt op de locatie. Ouders zijn van harte welkom langs te komen: Blokmakersstraat 46, Rotterdam. Peuterschool Dwarka is in het schoolgebouw van Regenboogschool Shri Saraswatie gevestigd. De ouders kunnen hun kind ook telefonisch aanmelden of per email: 06 45 63 88 99 of info@peuterschooldwarka.nl 

 

Toezicht.

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert de GGD jaarlijks inspecties uit om te beoordelen of de peuteropvang zich houdt aan de toepasselijke voorschriften. Peuterschool Dwarka is bij de laatste GGD-inspecties goed beoordeeld. Daar zijn we natuurlijk trots op. Het laatste inspectierapport is van 23 december 2019. U kunt dit inzien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Daar kunt u het inspectierapport vinden met behulp van de naam Peuterschool Dwarka of het registratienummer 117354648. 

Het inspectierapport is ook op deze site geplaatst.

 

Klachtenregeling
Wij doen ons best om in harmonie met de ouders te werken. Mocht een ouder toch ergens ontevreden over zijn, dan is het in de regel het beste om dit eerst te bespreken met een van de medewerkers van de locatie om in onderling overleg tot een oplossing te komen. De ouder kan echter altijd een klacht indienen. Iedere ouder kan een exemplaar van de Klachtenregeling opvragen op de locatie. Een klacht kan intern ingediend worden of extern bij Geschillencommissie Kinderopvang. De contactgegevens van deze commissie zijn: De Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en telefoon 070 310 53 10. Voor meer informatie kunt u hun site raadplegen: www.degeschillencommissie.nl

Alvorens hier een klacht in te dienen, kunt u zich ook aanmelden voor informatie en advies bij het Klachtenloket Kinderopvang op de site www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Een geschilartikel van de Geschillencommissie is op deze site geplaatst.