Foto 1
 

Groep 7

Groep 7 heeft een leekracht: 
Juf Shanti ( sthakoer@shrisaraswatie.nl)

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 7 leren we alle letters en hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". Er wordt iedere dag tijd besteed aan rekenen. We gaan de vaardigheden van groep 6 verder uitbreiden, het wordt dus allemaal wat moeilijker. In groep 7 leren de kinderen bijvoorbeeld het cijferend vermenigvuldigen en de staartdeling.

 

Nieuwsbegrip / Begrijpend Lezen
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

BERICHTEN

16 mrt 2021 - April 2021

Thema: Bouwen

Voor het vierde project van dit schooljaar staat het thema ‘ Bouwen’ centraal. Vijf weken lang zullen er binnen dit thema de volgende onderwerpen aan bod komen:

Week 1 → Wonen

Week 2 → Muren en kastelen

Week 3 → Bijzondere bouwwerken

Week 4 → Superconstructies

Week 5 → Waterwerken

 

Leerdoelen: Alles-in-1 project Bouwen

 • Weten hoe een huis technisch wordt gebouwd en welke beroepen daarbij horen.
 • Weten wat verschillende  begrippen m.b.t. het bouwen van een huis betekenen.
 • Zinnen in indirecte rede kunnen omzetten naar directe rede.
 • Weten waarom muren werden gebouwd, met name de Chinese en Berlijnse Muur.
 • Samen kunnen praten over het bouwen van een piramide en kunnen nadenken over waarom het bouwen daarvan zo bijzonder was.
 • Gebouwen kunnen noemen die te maken hebben met het geloof.
 • Uitbreiding van kennis over de werking van achtbanen.

 

Samenvatting: De eerste mensen woonden in tenten of hutten. Deze mensen noemen we nomaden.  

Zo maakten Eskimo’s een iglo en indianen een tipi.

 

Later kwamen er boeren die dieren bij hun huis hielden. Zij bleven wel op één plek wonen. Ze gingen boerderijen bouwen waar ze met hun dieren in woonden.

 

De eerste huizen waren gemaakt van materialen die mensen in de buurt vonden: keien, takken en klei. Een plaggenhut werd van palen en heideplaggen gemaakt.

 

Daarna bouwden mensen huizen van hout, maar dat was wel erg brandbaar.

Later lieten rijke mensen huizen van bakstenen bouwen.

In de Gouden Eeuw lieten de kooplieden mooie huizen bouwen. Amsterdam bouwde  een stadshuis. Dat is nu het ‘Paleis op de Dam’.

 

In de middeleeuwen bouwden de mensen de eerste kastelen.

Om hun huis bouwden ze een wal of een muur om zich te beschermen tegen rovers.

Later werden kastelen steviger en veiliger. Ze werden van steen gemaakt met dikke dubbele muren, kantelen, torens en een diepe gracht met een ophaalbrug.

 

Een architect ontwerpt gebouwen die veilig moeten zijn. Hij bedenkt hoe een gebouw eruit moet zien. Hij moet weten waar het gebouw voor gebruikt zal worden. Hij moet ook denken aan de grootte, de hoogte, de materialen, of het geheel er mooi uitziet en de kosten.

 

Bijzondere oude gebouwen hebben vaak met geloof te maken, zoals kerken, kathedralen, moskeeën en tempels.

Bruggen en torens zijn bouwwerken. Ook die worden eerst door een architect ontworpen. Een brug kan een hangbrug zijn, maar een brug op pijlers kan veel langer zijn.

We kijken onze ogen uit bij dit project!Boek 7b: Blok 1 

 1. Toets en remediëren 
 2. Verdieping

 

Boek 7b: Blok 2 - week 1 

Vermenigvuldigen - woordpuzzel 

Oriëntatie - verkennen getallen > 1.000.000 

Optellen en aftrekken - getallen to 500.000 400.000 – 50 = / 400.00 + 50 = 

Breuken - vergelijken van gelijkwaardige breuken < 1 

Meten - lengte, kommagetallen bij meters - oppervlakte bepalen bij (on)regelmatige figuren 

Tijd - geboortedata 

Delen - met de rekenmachine Week 25 

 

Boek 7b: Blok 2 - week 2 

Handig rekenen - vermenigvuldigen 6 x 35 =  3 x 70 = … 

Delen - herhaald aftrekken 861 : 14 = 

Aftrekken - cijferend aftrekken van geldbedragen tot € 1000,- 

Procenten - uitrekenen van procenten 1% = / 8% = 

Geld - wisselgeld teruggeven 

Meten - inhoudsmaten met en zonder komma 

Vergelijkingen - aanbieden vergelijkingen 

Grafieken - cirkeldiagram - aflezen van percentages

 

Boek 7b: Blok 2 - week 3 

Schattend rekenen - Is het meer of minder dan 1.000.000? 

Vermenigvuldigen - cijferend vermenigvuldigen 67 x 33 = / 67 x 63 = 

Vermenigvuldigen en delen - geldbedragen 10 x € 2,50 = / € 719 : 10 = 

Kommagetallen - oefenen met kommagetallen met drie decimalen op de getallenlijn 

Wegen - gram en kilogram (herhaling) 

Tijd - opgaven in context (herhaling) 

Meetkunde - bouwsels 

Bewerkingen - opgaven in contextTaal 

Wij zijn bezig met het project bouwen. De woorden vindt u op de schoolwebsite, bij groep 7. De kinderen krijgen teksten om begrijpend te lezen.

Begrijpend lezen is een proces dat bestaat uit drie fasen: Voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen. Bij elke fase zal èèn of meer strategieën geleerd worden om de tekst beter te begrijpen en de opdrachten goed te maken (Leeswijzer).

De weetwoorden en de samenvatting zal aan de kinderen meegegeven worden, om thuis te leren voor de toets.Spelling:

Alles Apart hoofdstuk 9

Deze periode oefenen we met:
-Hoofdletters en tekens: het trema, fopklanken.

-Bij de werkwoorden oefenen de leerlingen met het vervoegen van de onregelmatige werkwoorden hebben en zijn.

-Bij grammatica  wordt aandacht besteed aan moeilijke onderwerpen, zoals groep fietsers en een aantal mensen. Het onderwerp is in deze gevallen enkelvoud.

 

Woordenschat:

de hygiëne, uitblinken, de strategie, de optie, de reünie, de kolonie.

 

Engels: De leerlingen leren enkele begrippen die je nodig hebt om iemand  de weg te wijzen.Ook komen de begrippen north, south, east and west aan bod.

 

Alles-in-1: 
Woorden met een eindstuk (-lijk,-ig,-ing,-heid, -tie) herkennen en juist kunnen schrijven.

  overstroming, stevig, veiliger, waterkring.  Hindi:

  • Volledige alfabet schrijven en foutloos opzeggen en herhalen.
  • Woorden en zinnen beginnen te lezen.
  • Toepassen van klinkertekens bij medeklinkers.
  • Tellen en schrijven 1 t/m 10
  • Lichte grammatica.

   

  Dharma:

  In de maand maart zullen we op onze school aandacht geven aan twee hindoestaanse feesten: Shivratri en Holi.

  De Dharma commissie zal nog informatie verschaffen, hoe de feesten op school gevierd zullen worden.

   

   

   De kinderen maken de CITO-toets in groep 7