Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van de school. Als MR voeren zij door middel van vergaderingen overleg met het bestuur van de school (het bevoegd gezag). De directie van de school vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de MR vergaderingen.
 
De MR heeft als doel dat de belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat deze belangen goed behartigd worden. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen van de school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR heeft de volgende wettelijke instrumenten:
 
Jaarplan/Kwaliteitskaart MR
Klik hier voor het document.
 
 
 
Notulen: De notulen van de vergaderingen kunnen worden ingezien. De verschillende links naar de notulen worden onder dit kopje 'notulen' toegevoegd.
 
Schooljaar 2023-2024
 
Schooljaar 2022-2023
 
Informatie recht: Het bevoegd gezag moet bijvoorbeeld jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied overleggen aan de MR.
 
Adviesbevoegdheid: De MR geeft advies bij de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school. Er moet serieus gereageerd worden op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.
 
Instemmingsbevoegdheid: Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR bepaalde besluiten niet nemen zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het schoolplan of het leerplan, of verandering van het schoolreglement; het beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn; vaststelling van de schoolgids;   vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.
 
De rechten en bevoegdheden van de vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers kunnen bij bepaalde zaken verschillen van de personeelsvertegenwoordiging in de MR. 
 
De MR leden worden gekozen voor een zittingsduur van 2 jaar en zijn herkiesbaar. De huidige MR leden zijn:
 
Vertegenwoordiging ouders/verzorgers: Vertegenwoordiging personeel:
Dhr. Rakesh Dihalu Mw. Dirja Masmeijer (intern begeleider/gym docent)
Mw. Netal Kalika Mw. Gieta Jhakry (gr. 1/2)
Mw. Pryanca Dihal Mw. Monique Kailan (gr. 4)

 

Namens het bevoegd gezag treedt op:
Mevr. D. Wittens
 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij er over persoonlijke aangelegenheden gesproken wordt. Mocht u belangstelling hebben om als toehoorder aanwezig te zijn tijdens een vergadering of heeft u kwesties die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, dan kunt u de MR-leden rechtstreeks benaderen of een email sturen naar: mr@shrisaraswatie.nl 

 

Voorzitter MR Shri Saraswatie