Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van de school. Als MR voeren zij door middel van vergaderingen overleg met het bestuur van de school (het bevoegd gezag). De directie van de school vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de MR vergaderingen.
 
De MR heeft als doel dat de belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat deze belangen goed behartigd worden. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen van de school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR heeft de volgende wettelijke instrumenten:
 
Informatie recht: Het bevoegd gezag moet bijvoorbeeld jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied overleggen aan de MR.
 
Adviesbevoegdheid: De MR geeft advies bij de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school. Er moet serieus gereageerd worden op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.
 
Instemmingsbevoegdheid: Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR bepaalde besluiten niet nemen zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het schoolplan of het leerplan, of verandering van het schoolreglement; het beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn; vaststelling van de schoolgids;   vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.
 
De rechten en bevoegdheden van de vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers kunnen bij bepaalde zaken verschillen van de personeelsvertegenwoordiging in de MR. 
 
De MR leden worden gekozen voor een zittingsduur van 2 jaar en zijn herkiesbaar. De huidige MR leden zijn:
  

Vertegenwoordiging ouders/verzorgers:           Vertegenwoordiging personeel:

Mw. Nargishma Ganesh                                   Mw. Natasha Nandkoemarsing(gr 4)
Mw. Maya Khasa-Jhinna                                  Mw. Shanti Thakoer (gr 1/2A)
Mw. Anchala Biharie-Ganpat                            Dhr Joy Ranjatan (gr 8)

 


Namens het bevoegd gezag treedt op:
Dhr. Marcel Pennings
 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij er over persoonlijke aangelegenheden gesproken wordt. Mocht u belangstelling hebben om als toehoorder aanwezig te zijn tijdens een vergadering of heeft u kwesties die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, dan kunt u de MR-leden rechtstreeks benaderen of een email sturen naar: mr@shrisaraswatie.nl.

 

Voorzitter MR Shri Saraswatie

 

Zie hieronder de notulen en jaarverslagen:

 

Notulen MR-vergaderingen:

MR notulen 16 april 2019

MR notulen 14 januari 2019

MR notulen 26 november 2018

MR Notulen 4 juni 2018

MR Notulen 11 april 2018

MR notulen 6 november 2017

MR Notulen 4 sept. 2017

MR notulen 13 juni 2017

MR notulen 18 april 2017

MR notulen 23 januari 2017

MR notulen 29 september 2016

MR notulen 10 maart 2016

MR notulen 14 januari 2016